Γεώργιος Αρχανιωτάκης

Χρόνος υπολογισμού της ζημίας – Ιδίως η ζημία αφενός επί συρροής αξιώσεων και αφετέρου επί συρροής αξίωσης αποζημίωσης και καταδολίευσης δανειστών

Αναφορικά με το βασικό θέμα της μελέτης, αυτό δηλαδή του καθορισμού του χρόνου υπολογισμού της ζημίας, ο συγγραφέας υιοθετεί την άποψη ότι κρίσιμο είναι το χρονικό σημείο επέλευσης της ζημίας, αντιπαρατιθέμενος κριτικά με τις λοιπές υποστηριζόμενες σε θεωρία και νομολογία θέσεις. Με βάση αυτήν την αφετηρία επιχειρεί στη συνέχεια να επιλύσει τα ειδικότερα προβλήματα του προσδιορισμού της ζημίας επί συρροής αξιώσεων προς αποζημίωση και της σχέσης της αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας με την καταδολίευση δανειστών με αφορμή νομολογιακά παραδείγματα.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.