Δημήτρης Λιάππης

Άτυπη δωρεά εγκείμενη στην εκπλήρωση υποχρέωσης του δωρεοδόχου από σύμβαση ανάληψης μετοχών – Σύμβαση ελευθέρωσης και αναδοχή χρέους

Η εύστοχη εφαρμογή παραδοσιακών θεσμών του Αστικού Κώδικα σε σύγχρονες μορφές συναλλαγής επιβάλλει τη λεπτομερή ανίχνευση της δομής των μελετώμενων συναλλακτικών σχέσεων. Στην εξεταζόμενη στην παρούσα γνωμοδότηση περίπτωση η νομική μεταχείριση μιας άτυπης δωρεάς μεταξύ συζύγων για την κάλυψη των υποχρεώσεων του ενός από σύμβαση ανάληψης μετοχών ανώνυμης εταιρείας επιβάλλει την ακριβή οριοθέτηση μεταξύ της σύμβασης ελευθέρωσης (ΑΚ 478) και της αναδοχής χρέους (ΑΚ 471 και 477), του περιεχομένου και της λειτουργίας τους. Ενόψει δε της τυχόν εφαρμογής του κατ’ ΑΚ 498 παρ. 2 μηχανισμού ίασης της ακυρότητας λόγω μη τήρησης του τύπου γεννάται η ανάγκη αποσαφήνισης της έννοιας της «παράδοσης κινητού πράγματος» μέσω, μεταξύ άλλων, της κριτικής αξιοποίησης της ιστορίας θέσπισης του σχετικού κανόνα.

Δείτε περισσότερα εδώ.