Άρειος Πάγος 388/2022 (Πολ.)

Παραγραφή αξιώσεων του εκμισθωτή για αποζημίωση εξαιτίας μεταβολών ή φθορών στο μίσθιο

Αν η αποζημιωτική αξίωση του εκμισθωτή κατά του μισθωτή λόγω φθορών ή μεταβολών που επήλθαν στο μίσθιο πηγάζει από την αθέτηση της συμβατικής υποχρέωσης του μισθωτή να προστατεύει και να μεταχειρίζεται με επιμέλεια το μίσθιο προκειμένου να μην μειωθεί η μισθωτική του αξία, τότε ισχύει ως προς αυτήν την αξίωση η εικοσαετής γενική παραγραφή (και όχι η εξάμηνη του άρθρου 602 ΑΚ). Τέτοια αξίωση αποζημίωσης, υποκείμενη σε 20ετή παραγραφή, αποτελεί η απαίτηση αποκατάστασης ζημίας (μείωσης μισθωτικής αξίας) που οφείλεται σε αχρησία και εγκατάλειψη του μισθίου κατά παράβαση των όρων της σύμβασης και της αρχής της καλόπιστης εκπλήρωσης των παροχών.

Δείτε περισσότερα εδώ.