Άρειος Πάγος 1827/2022 (Πολ.)

Πλειστηριασμός

Ο υπερθεματιστής θεωρείται ειδικός διάδοχος του καθ’ ου η εκτέλεση δυνάμει ιδιόρρυθμης σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης. Ο υπερθεματιστής λαμβάνει τα οφέλη και φέρει τα βάρη του πράγματος από την κατακύρωση. Ευθύνη του εναγόμενου νομέα κατά τις διατάξεις για την διεκδικητική αγωγή. Tα άρθρα 1096 επ. ΑΚ εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση διεκδίκησης πράγματος με ειδική αγωγή, όπως επί προσβολής της εκτελέσεως με ανακοπή κατά του πλειστηριασμού. Στην περίπτωση αυτή ο υπερθεματιστής ευθύνεται για την απόδοση των ωφελημάτων για το διάστημα μετά την τελεσίδικη ακύρωση του πλειστηριασμού.

Δείτε περισσότερα εδώ.