Άρειος Πάγος 1418/2022 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Μ. Σταυρακάκη

Αποζημίωση

Η έκταση της αποκαταστατέας κάθε φορά ζημίας καθορίζεται μέσω του αιτιώδους συνδέσμου, η δε οφειλόμενη αποζημίωση καταβάλλεται (κατ' αρχήν) σε χρήμα. Συγκεκριμένος υπολογισμός της αποζημίωσης και συνυπολογισμός ζημίας και οφέλους (ειδικά στην περίπτωση παραβίασης συμφωνίας περί μη ολοκλήρωσης αναγκαστικού πλειστηριασμού).

Δείτε περισσότερα εδώ.