ΑΠ 1/2019 (Α'2 Τμήμα)

Προσωπική αδικοπρακτική ευθύνη των διοικητών εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο

Σε περίπτωση υπαίτιας παραβίασης από ασφαλιστική εταιρεία των υποχρεώσεων πρόνοιας και δημιουργίας ασφάλειας στις συναλλαγές για τους πελάτες της (καταναλωτές), θεμελιώνεται με βάση το άρθρο 8 του Ν. 2251/1994 αδικοπρακτική ευθύνη όλων των μελών του δ.σ. της εταιρείας, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών. Τέτοια παραβίαση υφίσταται όταν ένα μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ., που όμως είναι επιφορτισμένο με την εποπτεία και τον έλεγχο της δράσης της εταιρείας, παραλείπει να αποσύρει ασφαλιστικά προγράμματα με παραπλανητικό περιεχόμενο σχετικά με τη φερεγγυότητα της επιχείρησης, η οποία στην πραγματικότητα έχει περιέλθει σε δυσχερή και επικίνδυνη για τους υποψήφιους ασφαλισμένους οικονομική κατάσταση.

Δείτε περισσότερα εδώ.