ΑΠ 1050/2021 (Πολ.)

Εκχώρηση απαιτήσεων, ιδίως στο πλαίσιο τιτλοποίησης

Μεταβίβαση των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων επέρχεται με την καταχώριση (δημοσίευση) της σύμβασης μεταβίβασης στο ενεχυροφυλακείο του τόπου της κατοικίας ή της έδρας του μεταβιβάζοντος. Η καταχώριση επέχει θέση πλασματικής αναγγελίας, ανεξαρτήτως αν ο οφειλέτης έλαβε ή όχι πραγματική γνώση της μεταβολής του προσώπου του πιστωτή. Η ΑΚ 460 δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών κατά τον N. 3869/2010, αν η αναγγελία έχει προηγηθεί της υποβολής, στην υποβληθείσα αίτηση πρέπει να αναφέρεται το όνομα του εκδοχέα-πιστωτή και να ακολουθήσει επίδοσή της σε αυτόν. Υποχρέωση του εκδοχέα που κατοικεί ή εδρεύει στην αλλοδαπή να ορίσει αντίκλητο στην Ελλάδα και να τον γνωστοποιήσει στον οφειλέτη. Μέχρι την εν λόγω γνωστοποίηση, τεκμαίρεται ως αντίκλητος ο τελευταίος εκχωρητής της απαίτησης με κύρια κατοικία ή έδρα στην ελληνική επικράτεια.

Δείτε περισσότερα εδώ.