Κανέλλος Κλαμαρής

Σκέψεις ως προς την υποχρέωση πίστης του μετόχου με αφορμή την ΑΠ 432/2016

Στην ελληνική έννομη τάξη η υποχρέωση πίστης του μετόχου μιας ανώνυμης εταιρίας αναγνωριζόταν μέχρι σήμερα κυρίως από τη θεωρία και μόνο μεμονωμένα από τη νομολογία. Το δεδομένο αυτό άλλαξε η απόφαση υπ' αρ. 432/2016 του Αρείου Πάγου, η οποία αναγνώρισε την υποχρέωση πίστης του μετόχου της μειοψηφίας έναντι της εταιρίας και του πλειοψηφούντος μετόχου. Στην παρούσα μελέτη μελετάται και αποτιμάται κριτικά ο τρόπος με τον οποίο εισέρχεται στην απόφαση αυτή η προβληματική της υποχρέωσης πίστης του μετόχου και παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι δογματικής θεμελίωσης της υποχρέωσης πίστης του μετόχου, το περιεχόμενό της και οι συνέπειες της παραβίασής της. Πρόσθετο ενδιαφέρον για την ελληνική πραγματικότητα παρουσιάζει  η ανάπτυξη του ζητήματος των υποχρεώσεων πίστης του μετόχου μέσα στο πλαίσιο της μικρής ανώνυμης εταιρίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.