Φώτιος Καρατζένης

Η lex commissoria στις συμφωνίες παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας

Ο ν. 3301/2004 εισάγει για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας εξαίρεση στην απαγόρευση της lex commissoria που αποτυπώνεται στο άρθρο 1239 εδ. 1 ΑΚ. Το άρθρο 4 του νόμου προβλέπει ότι η κτήση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας από τον ασφαλειολήπτη είναι δυνατή μόνον εφόσον οι συμβαλλόμενοι έχουν συμφωνήσει για τον τρόπο αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων ή των απαιτήσεων. Η συμφωνία για τον τρόπο αποτίμησης περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της βάσης αξίας, την επιλογή της μεθόδου ή των μεθόδων για τον υπολογισμό της και τον ορισμό του προσώπου που θα διενεργήσει την αποτίμηση και θα υπολογίσει την αξία εφαρμόζοντας τις επιλεγείσες μεθόδους. Εφόσον η συμφωνία δεν καλύπτει το σύνολο των σημείων αυτών, θα εφαρμοσθούν οι κανόνες του Αστικού Κώδικα που αφορούν την ύπαρξη συμφωνίας (άρθρα 195 και 196 ΑΚ) και το αντικείμενο της παροχής (άρθρα 371-373, 379 ΑΚ). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν έχει εκτοπισθεί από την ατυχή διάταξη του άρθρου 7α του ν. 3301/2004. Σε περίπτωση απουσίας συμφωνίας για τον τρόπο αποτίμησης, ο καταπιστευτέος όρος ως όρος μεν της σύμβασης εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας θα είναι άκυρος, ως σύμβαση δε ενοχική ή/και εμπράγματη μεταβίβασης της χρηματοοικονομικής ασφάλειας θα είναι ανυπόστατη ή άκυρη αντιστοίχως.

Δείτε περισσότερα εδώ.