Δημήτριος Ρούσσης

Αξιώσεις υπερθεματιστή και τύχη ασφαλειών επί ακυρώσεως πλειστηριασμού

Η τρέχουσα ιστορική φάση της επιθετικής αναδιανομής περιουσιακών στοιχείων χαρακτηρίζεται ήδη από τη γεωμετρική αύξηση των διαδικασιών ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης. Η πληθώρα των εκτελεστικών πράξεων λαμβάνει χώρα με έρεισμα παλαιές, αλλά και νέες βάσεις νομιμοποίησης. Οι τελευταίες θέτουν πρόσθετους όρους για την ουσιαστικού δικαίου νομιμοποίηση των δανειστών και γεννούν συνακόλουθα ζητήματα εγκυρότητας του εκτελεστού τίτλου και ανατροπής των εκτελεστικών διαδικασιών. Περαιτέρω, ο πολλαπλασιασμός των επισπευδόμενων διαδικασιών αναγκαστικού πλειστηριασμού δημιουργεί συνθήκες εντονότερης αμφισβήτησης της τηρήσεως των νόμιμων όρων διεξαγωγής του τελευταίου εκτελεστικού σταδίου. Οι ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου συνέπειες της ακύρωσης των εκτελεστικών πράξεων, ιδίως αναφορικά με τις αξιώσεις του υπερθεματιστή στην περίπτωση ακύρωσης πλειστηριασμού, συνιστούν για όλους τους παραπάνω λόγους ένα κρίσιμο διακύβευμα για τον σύγχρονο ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου.

Δείτε περισσότερα εδώ.