ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 11

ενημέρωση: Φεβρουάριος 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ383
ΙSBN978-618-203-000-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Στην παρούσα έκδοση συγκεντρώνονται τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν την διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Σε αυτήν περιέχονται ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (που κυρώθηκε με τον Ν. 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (που κυρώθηκε με τον Ν. 2690/1999), το Π.Δ. 18/1989 (με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας), τα άρθρα 1-11, 31-32, 38 και 40 του Ν. 1406/1983 (για τις διοικητικές διαφορές ουσίας) και τα άρθρα 1-5Α, 7, 33 και 36-37 του Ν. 702/1977 (για τις ακυρωτικές διαφορές και τις διαφορές κοινωνικής ασφάλισης).
Η 6η έκδοση του έργου κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενο των νομοθετημάτων που περιέχονται σε αυτό με τους νόμους 4509/2017, 4635/2019, 4683/2020, 4689/2020, 4700/2020, 4727/2020, 4745/2020, καθώς και με την Διόρθωση Σφαλμάτων της 4.11.2019. Πριν από κάθε νομοθέτημα παρατίθεται ένας πίνακας, στον οποίο καταγράφονται συνοπτικά και κατ’ άρθρον όλες οι νομοθετικές μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση διατάξεων κ.λπ.) που επήλθαν σε αυτό. Η παράθεση των νομοθετικών μεταβολών γίνεται με αντίστροφη χρονολογική σειρά και με έμφαση στις εκάστοτε τελευταίες τροποποιήσεις. Στο τέλος κάθε νομοθετήματος παρατίθεται σύντομο λημματικό ευρετήριο