Στέφανος Κ. Παύλου, Θωμάς Π. Σάμιος

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΜΟΙ Ι, ΙΙ & III [ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΕΥΧΗ]

Ερμηνεία κατ΄ άρθρον, τόμοι Ι, ΙΙ & III [σε κινητά τεύχη]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2012-2021
ΣΕΛΙΔΕΣ3732
ΙSBN978-960-420-485-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕρμηνεία κατ΄άρθρον

Η ποινική νομοθεσία της Ελλάδας σήμερα, στο πεδίο των ειδικών ποινικών νόμων, είναι διάχυτη, δογματικά ασυνεχής, και κυρίως ταχύτατα μεταβαλλόμενη, όχι πάντοτε προς το κανονιστικά και δογματικά αρτιότερο. Καλύπτει, όμως, κυρωτικά την μεγαλύτερη δικαστηριακή ύλη και αποτελεί ένα πεδίο ανασφάλειας ως προς την ορθή ερμηνεία για τον νομικό της πράξης, δικαστή ή δικηγόρο. Η απουσία δε συστηματικών έργων από την σύγχρονη ελληνική πραγματεία επιτείνει το πρόβλημα. Τούτο ακριβώς το κενό φιλοδοξεί να καλύψει το ανά χείρας πόνημα, με το οποίο επιχειρείται μια κατ’ άρθρον ερμηνευτική προσέγγιση σημαντικών ποινικού ενδιαφέροντος διατάξεων που βρίσκονται εγκατεσπαρμένες σε διάφορα τμήματα της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

Το έργο είναι προσανατολισμένο κυρίως στην καλλιέργεια ενός διαλόγου με την νομολογία των δικαστηρίων μας. Κεντρικό στόχο αποτέλεσε αφενός μεν η ανάδειξη των ορθών λύσεων, όπου αυτές καταγράφονται, αφετέρου δε μια κριτική αντιπαράθεση με λιγότερο πειστικές λύσεις που ενίοτε προτείνονται και η κατάθεση ενός θεμελιωμένου –κατά το δυνατόν– αντιλόγου έναντι παραδοχών που εγείρουν αντιρρήσεις. Παράλληλα, όμως, βασικό άξονα των αναπτύξεων αποτέλεσε και το τόλμημα μιας διεισδυτικής θεωρητικής εμβάθυνσης, όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Την υλοποίηση των στόχων αυτών επιχείρησε να φέρει εις πέρας μια ομάδα καταξιωμένων ήδη, αλλά και νεότερων επιστημόνων.

Η εκδοτική πλατφόρμα που υποστηρίζει την παρούσα κατ’ άρθρον ερμηνεία είναι προσαρμοσμένη σε ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, με στόχο την διαρκή ενημέρωση του χρήστη του έργου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η καινοτομία συνίσταται στην έκδοση των επιμέρους ενοτήτων σε αυτοτελή τεύχη, ώστε –σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών, σημαντικών νομολογιακών εξελίξεων ή και νέων θεωρητικών παρεμβάσεων– να είναι δυνατή η αντικατάσταση εκείνου μόνο του τμήματος που υφίσταται εκ νέου επιστημονική επεξεργασία. Παράλληλα, εκτός από την διαρκή ενημέρωση των κειμένων που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην ανά χείρας συλλογή, στόχος είναι και ο συνεχής εμπλουτισμός του έργου με νέα νομοθετήματα.

Ήδη (Σεπτέμβριος 2021) κυκλοφορεί η 7η ενημέρωση του έργου, στην οποία περιέχονται τρεις νέες θεματικές ενότητες, με τις οποίες καλύπτεται η ειδική ποινική νομοθεσία για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (Ν. 4489/2017), την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Ν. 3305/2005) και τις ψευδείς Υπεύθυνες Δηλώσεις (Ν. 1599/1986). Παράλληλα, επιχειρείται μια εκ νέου πραγμάτευση και ενημέρωση της ύλης για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Ν. 4548/2018), τα όπλα, τα πυρομαχικά, τις εκρηκτικές ύλες και τους εκρηκτικούς μηχανισμούς (Ν. 2168/1993 και 4678/2020), καθώς και την οπλοφορία και την χρήση όπλων από αστυνομικούς (Ν. 3169/2003).
Πλέον, μετά την ενσωμάτωση των νέων θεματικών, στο έργο Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι περιέχεται η ερμηνεία 54 νομοθετημάτων σε συνολικά 53 τεύχη (3.732 σελίδες), κατανεμημένα στις ακόλουθες 30 θεματικές ενότητες:

• Αλλοδαποί (Ν. 3386/2005 | Ν. 4251/2014 | Π.Δ. 233/2003)
• Ανταγωνισμός: Αθέμιτος ανταγωνισμός (Ν. 146/1914)
• Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 2225/1994 | Ν. 3115/2003 | Π.Δ. 47/2005 | Ν. 3471/2006 | Ν. 3917/2011 | Παράρτημα Νομολογίας)
• Αρχαιότητες (Ν. 3028/2002)
• Γεωργικά προϊόντα – Ευθύνη αγοραστών (Ν.Δ. 3424/1955)
• Δασικά αδικήματα (Ν.Δ. 86/1969 | Υ.Α. 414985/1985 | Υ.Α. 37338/1807/2010 | Ν. 4042/2012 | Υ.Α. 125188/246/2013)
• Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019 | Ν. 3471/2006 | Ν. 3850/2010 | Ν. 3917/2011 | Ν. 4600/2019)
• Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) (Ν. 3213/2003)
• Επιταγή (Ν. 5960/1933)
• Εργασία – Μη εμπρόθεσμη καταβολή αποδοχών (Α.Ν. 690/1945)
• Εταιρείες: Ανώνυμες (Ν. 4548/2018), ΕΠΕ (Ν. 3190/1955)
• Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (Ν. 4489/2017)
• Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (Ν. 3251/2004)
• Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Ν. 3305/2005)
• Καταχραστές του Δημοσίου (Ν. 1608/1950 | Ν.Δ. 2576/1953)
• Κεφαλαιαγορά (Ν. 3340/2005)
• Λαθρεμπορία (Ν. 2960/2001)
• Μεσάζοντες (Ν. 5227/1931)
• Μεταμοσχεύσεις (Ν. 3984/2011)
• Ναρκωτικά (Ν. 4139/2013 | Ν. 3459/2006 – Κ.Ν.Ν.)
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ν. 4557/2018)
• Όπλα – Πυρομαχικά – Εκρηκτικά (Ν. 2168/1993 | Ν. 4678/2020)
• Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς (Ν. 3169/2003)
• Παίγνια (Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στο Β.Δ. 29/1971 και τους Ν. 3037/2002 και 4002/2011)
• Περιβάλλον (Ν. 1650/1986 | Ν. 743/1977 | Ν. 3199/2003)
• Πτωχευτικά αδικήματα (Πτωχευτικός Κώδικας – Ν. 3588/2007)
• Ρατσισμός – Ρητορική του μίσους (Ν. 927/1979)
• Υπουργοί – Ποινική ευθύνη Υπουργών (Ν. 3126/2003)
• Φορολογικά αδικήματα (ΚΦΔ – Ν. 4174/2013)
• Ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις (Ν. 1599/1986)