Αργύριος Καρράς

Βασικές παρατηρήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Δεδομένης της εξαιρετικής σημασίας της ψήφισης ενός νέου νομοθετικού κειμένου, που καθορίζει πλέον τις ποινικές διαδικασίες στη Χώρα μας, ύστερα από εβδομήντα περίπου έτη εφαρμογής του ΚΠΔ 1950, λαμβανόμενων υπόψη και των συνεχών –και σε αρκετά σημεία σημαντικών– μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, είναι σκόπιμες ορισμένες αντίστοιχες βασικές επισημάνσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι κριτικές παρατηρήσεις που ακολουθούν, με σκοπό την ορθότερη, κατά την άποψη του συγγραφέα, ερμηνευτική προσέγγιση ουσιωδών ρυθμίσεων και την ενδεχόμενη νομοθετική βελτίωση κάποιων άλλων. Στη μελέτη περιλαμβάνεται μια εισαγωγική επισκόπηση, στην οποία επισημαίνεται η σύνδεση του ισχύοντος ΚΠΔ με τον ΚΠΔ του 1950 και με την Ποινική Δικονομία του 1834. Εν συνεχεία εξετάζονται οι ερμηνευτικοί προβληματισμοί που ανακύπτουν στα βασικά στάδια της Ποινικής Δίκης και συγκεκριμένα στην Ποινική Δίωξη, στην Ανάκριση, δηλαδή τη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού, στη Διαδικασία στο Ακροατήριο και στα Ένδικα Μέσα.

Δείτε περισσότερα εδώ.