Τριμελές Αεροδικείο Αθηνών 121/2022

Σωματική βλάβη εξ αμελείας κατά την οδήγηση οχήματος. Αποχή από την ποινική δίωξη με δήλωση του παθόντος.

Για την κατ’ άρ. 314 παρ. 2 ΠΚ δήλωση του παθόντος εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για την έγκληση και την ανάκλησή της, με την διαφορά ότι για την εν λόγω δήλωση δεν απαιτείται αποδοχή εκ μέρους του δράστη. Σε περίπτωση θανάτου του παθόντος τα αναφερόμενα στο άρ. 115 παρ. 4 ΠΚ πρόσωπα έχουν το ιδιαίτερο και αυτοτελές δικαίωμα να προβούν στην ως άνω δήλωση. Παύει οριστικώς η ποινική δίωξη εις βάρος του κατηγορουμένου Υποπτεράρχου για το αδίκημα της εξ αμελείας σωματικής βλάβης κατά την οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος με παθόντα ιδιώτη, κατόπιν σχετικής υποβληθείσας δήλωσης από την σύζυγο του παθόντος, ο οποίος έχει ήδη αποβιώσει από άλλη αιτία.

Δείτε περισσότερα εδώ.