ΣυμβΠλημΑθ 2295/2019

Ανακριβής δήλωση ΦΠΑ. Παραγραφή της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου.

Η αρχή της προστασίας της εμπιστοσύνης του διοικουμένου, η οποία απορρέει από την αρχή της ασφάλειας δικαίου, επιτάσσει τον ορισμό επαρκώς προβλέψιμης διάρκειας παραγραφής για την επιβολή επιβαρύνσεων στον διοικούμενο υπό την μορφή φόρων, τελών, εισφορών και σχετικών κυρώσεων. Η διάρκεια της παραγραφής πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Τυχόν διάταξη νόμου με την οποία παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων που ανάγονται σε ημερολογιακό έτος προγενέστερο του προηγουμένου της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού είναι ανίσχυρη, διότι αντίκειται στην αρχή της ασφάλειας δικαίου (που απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου) και στο εξειδικεύον αυτήν άρ. 78 του Συντάγματος. Η ποινική δίωξη για φορολογικά αδικήματα εξαρτάται από ενέργειες των οργάνων της φορολογικής διοίκησης, η έλλειψη των οποίων καθιστά την ποινική δίωξη απαράδεκτη. Δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εις βάρος του κατηγορουμένου, φερομένου ως διαχειριστή εταιρείας, για την πράξη της φοροδιαφυγής τελεσθείσας διά της ανακριβούς αποδόσεως ΦΠΑ, το ποσό του οποίου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τα 100.000 ευρώ, για την διαχειριστική περίοδο από 1.1.2001 έως 31.12.2001, διότι το δικαίωμα του Δημοσίου να προβεί σε φορολογικό έλεγχο το έτος 2017 και να κοινοποιήσει πράξη ελέγχου υπέπεσε στην φορολογική παραγραφή του άρ. 57 του Ν. 2859/2000, καθόσον είχε παρέλθει διάστημα μείζον της πενταετίας από το τέλος του έτους 2002 (εντός του οποίου έληγε η προθεσμία για την υποβολή της εκκαθαριστικής δηλώσεως ΦΠΑ), και οποιαδήποτε παράταση διά νόμου της προθεσμίας της φορολογικής παραγραφής αντίκειται στο άρ. 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, εφόσον δε η συνταχθείσα έκθεση ελέγχου και η έκδοση αντίστοιχης πράξης προσδιορισμού του φόρου από το Δημόσιο προσκρούουν στην ως άνω παραγραφή, παύει η υποχρέωση της εταιρείας να διατηρεί τα σχετικά βιβλία.

Δείτε περισσότερα εδώ.