Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Καλαμάτας 2/2023

Εξαίρεση δικαστικού λειτουργού για λόγους ευπρέπειας

Οι λόγοι αποχής δικαστικών λειτουργών από την άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να αφορούν τόσο στους προβλεπόμενους στα άρ. 14 και 15 ΚΠΔ λόγους όσο και σε άλλους σοβαρούς μη απαριθμούμενους λόγους ευπρέπειας (άρ. 23 παρ. 2 ΚΠΔ), η εξαντλητική απαρίθμηση των οποίων είναι αδύνατη, καθώς η συνδρομή τους ή μη αποτελεί ζήτημα πραγματικό, εξεταζόμενο in concreto. Ο όρος “ευπρέπεια” περιέχει αντικειμενική κρίση σχετικά τις δημιουργούμενες αμφιβολίες ως προς την αντικειμενική και ανεπηρέαστη διερεύνηση συγκεκριμένης υπόθεσης. Η προστασία του διαδίκου από υπόνοιες μεροληψίας διασφαλίζεται και μέσω του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη (άρ. 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ). Σε αντίθεση προς την επιταγή αντικειμενικής συνδρομής συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών του άρ. 15 ΚΠΔ, στην περίπτωση αποχής για λόγους ευπρέπειας αρκεί και η αμφιβολία στο πρόσωπο του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού (υποκειμενικό κριτήριο) ότι θα κρίνει ανεπηρέαστα την υπόθεση. Συντρέχει λόγος εξαίρεσης δικαστικού λειτουργού από την συμμετοχή της στην σύνθεση του Συμβουλίου που κρίνει επί της προσφυγής (άρ. 581 ΚΠΔ) της προσφεύγουσας και ήδη εγκαλούσας, εις βάρος της δικαστικού λειτουργού, για «κατάχρηση εξουσίας ή και παράβαση καθήκοντος αλλά και εσχάτη προδοσία» στο πλαίσιο έκδοσης καταδικαστικής εις βάρος της απόφασης. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας δεν συντρέχει λόγος που να επιβάλλει την αποχή της δικαστικής λειτουργού από την σύνθεση, διότι α) η δυσπιστία ή η υπόνοια πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα, προϋπόθεση που δεν συντρέχει εν προκειμένω, β) με την εν λόγω «έγκλησή» της η εγκαλούσα καταφέρεται κατά του συνόλου του δικαστικού σώματος, το οποίο, κατά την ίδια, είχε στραφεί εναντίον της, γ) η κατάθεση της έγκλησης από μόνη της δεν δημιουργεί υπόνοιες μεροληψίας, δ) η άνευ λόγου εξαίρεση δικαστικών λειτουργών οι οποίοι απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας (άρ. 87 παρ. 1, 2 Συντ.) συνιστά παραβίαση της συνταγματικής αρχής του φυσικού δικαστή και ε) λαμβάνεται υπόψη εν προκειμένω ότι η συγκεκριμένη προσφεύγουσα έχει υποβάλει μηνύσεις εις βάρος και άλλων δικαστικών λειτουργών, παρακωλύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εύρυθμη λειτουργία του Πρωτοδικείου.

Δείτε περισσότερα εδώ.