Συμβούλιο Εφετών Αθηνών 45/2022

Μη εκτέλεση ΕΕΣ λόγω μη νόμιμης σύνθεσης του δικαστηρίου που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση και λόγω απειλής απάνθρωπων και εξευτελιστικών συνθηκών κράτησης εις βάρος του εκζητουμένου στο κράτος εκδόσεως του ΕΕΣ

Γίνονται δεκτοί οι ισχυρισμοί του εκζητουμένου α) περί παραβιάσεως του δικαιώματός του σε δίκαιη δίκη λόγω συμμετοχής στην σύνθεση του Δικαστηρίου που εξέδωσε την εις βάρος του καταδικαστική απόφαση δικαστού, η οποία δεν είχε δώσει τον νόμιμο όρκο πριν την ανάληψη των καθηκόντων της και β) περί παραβιάσεως του άρ. 4 ΧΘΔΕΕ (άρ. 3 ΕΣΔΑ) σε περίπτωση παράδοσής του στις αρχές της Ρουμανίας, καθότι πιθανολογείται ότι θα υποστεί απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση λόγω των συνθηκών κρατήσεώς του (υπό κλειστό καθεστώς, σε ατομικό χώρο υπολειπόμενο του ελαχίστου επιτρεπτού των 3 τ.μ., που απαιτούνται κατά την νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ, και εντός καταστήματος κρατήσεως με πληρότητα 155%). Επιπροσθέτως, παρίσταται αδικαιολόγητη η διακριτή μεταχείριση του εκζητουμένου έναντι της συγκατηγορουμένης του, η οποία, καίτοι καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας ποινή ίσης βαρύτητας με εκείνον (φυλάκιση πέντε ετών), θα εξέτιε την ποινή της, αν γινόταν δεκτό το αίτημα παράδοσής της δυνάμει ΕΕΣ προς τις βελγικές αρχές, σε φυλακές ημιανοικτού τύπου και όχι κλειστού, σύμφωνα με διαβεβαίωση των ρουμανικών αρχών. Διατάσσεται η μη εκτέλεση του υπό κρίσιν ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως του Εφετείου του Μπρασόβ εις βάρος του εκζητουμένου για την πράξη της «σύστασης οργανωμένης εγκληματικής ομάδας», αίρονται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί σε αυτόν και διαβιβάζεται η δικογραφία στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών για τις νόμιμες ενέργειές του.

Δείτε περισσότερα εδώ.