ΟλΑΠ 1/2019

Παρατηρήσεις Ι. Μοροζίνη

Αναιτιολόγητη καταδίκη για λαθρεμπορία λόγω μη αποδείξεως του δόλου του κατηγορουμένου

Η αποφυγή ή η απόπειρα αποφυγής της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα είδη βιομηχανοποιημένων καπνών που παράγονται στην Ελλάδα συνιστά πράξη λαθρεμπορίας κατ’ άρ. 157 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 2960/2001. Αναιρείται υπέρ του νόμου λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και ελλείψεως νομίμου βάσεως η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία κατ’ εξακολούθησιν εις βάρος του κατηγορουμένου, ο οποίος, χωρίς την άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και χωρίς να έχουν εισπραχθεί οι ανάλογες φορολογικές επιβαρύνσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, αγόρασε τμηματικά ποσότητες λεπτοκομμένου καπνού που δεν έφεραν ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, διότι δεν προκύπτει αφενός μεν η γνώση του ότι οι αγορασθείσες ποσότητες καπνού ήσαν προϊόν λαθρεμπορίας, αφετέρου δε η γνώση και η θέληση αυτού να αποστερήσει από το Δημόσιο τους οφειλόμενους δασμούς, τα τέλη και τις λοιπές επιβαρύνσεις, ενώ οι παραδοχές της προσβαλλομένης ότι οι ποσότητες του καπνού δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και ότι δεν υπήρχε άδεια της τελωνειακής αρχής δεν είναι ικανές να θεμελιώσουν γνώση του κατηγορουμένου ως προς την λαθραία προέλευση του καπνού· η απόφαση είναι αναιρετέα λόγω ελλείψεως νομίμου βάσεως και αναφορικά με την συνδρομή του ειδικού λόγου μείωσης της ποινής του άρ. 157 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 2960/2001, εφόσον ελλείπει οποιαδήποτε παραδοχή σχετικά με τον προορισμό της αγορασθείσας από τον κατηγορούμενο ποσότητας καπνού για την κατασκευή από τον ίδιο χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων.

Δείτε περισσότερα εδώ.