Αργύριος Καρράς

Οι νεότερες νομοθετικές ποινικές δικονομικές ρυθμίσεις

Κατά τα έτη 2021 και 2022 θεσπίστηκαν πρόσθετες ποινικές δικονομικές ρυθμίσεις, με τις οποίες γίνονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του ΚΠΔ ή και σε άλλους συναφείς νόμους που επηρεάζουν τη διαδικασία απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Με τις παρεμβάσεις αυτές επιδιώκεται κατά βάση –σύμφωνα με τις αντίστοιχες αιτιολογικές εκθέσεις– η διόρθωση προηγούμενων ρυθμίσεων. Ωστόσο, αν και αρκετές από αυτές κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, ορισμένες προκαλούν ερμηνευτικό προβληματισμό, καταδεικνύοντας παράλληλα και την ανάγκη μιας ευρύτερης επιστημονικής συζήτησης που να ανταποκρίνεται στην εξαιρετικά δυσχερή αναζήτηση επιλογών, οι οποίες να διαμορφώνουν το βασικό πλαίσιο ενός δικαιοκρατικά και παράλληλα αποτελεσματικά λειτουργούντος ποινικού δικονομικού συστήματος. Η επισκόπηση των νομοθετικών παρεμβάσεων γίνεται –κατά κανόνα– με βάση τα άρθρα του ΚΠΔ, που αντίστοιχα τροποποιούνται, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτά άμεση ενημέρωση στο κείμενο, το οποίο ισχύει στην τελευταία διαμόρφωσή του, ενώ με τις ερμηνευτικές και –σε αρκετά σημεία– κριτικές παρατηρήσεις επιχειρείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των σχετικών ρυθμίσεων. Οι παραπομπές στις Αιτιολογικές Εκθέσεις των αντίστοιχων νόμων γίνονται στην ιστοσελίδα της Βουλής και στο σχετικό τμήμα με τον τίτλο «Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογού­μενης ρύθμισης / Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου», όπου μπορεί να προσφεύγει ο αναγνώστης.

Δείτε περισσότερα εδώ.