Ευτύχης Φυτράκης

Ο πόνος ως σωματική βλάβη

Ο πόνος υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου προσβάλλοντας, σε ορισμένες μορφές του, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Γι’ αυτό η αντιμετώπισή του εντάσσεται, όλο και περισσότερο, στο δικαίωμα του ανθρώπου να ζει χωρίς πόνο. Ωστόσο, αν και ο πόνος εμπεριέχεται σε ποινικές διατάξεις, δεν εντάσσεται με ξεκάθαρο τρόπο στην έννοια της σωματικής βλάβης (ως κάκωση ή βλάβη της υγείας). Στη μελέτη αναλύεται η αξιολόγηση του πόνου στο ποινικό δίκαιο και προτείνεται η ένταξή του στην έννοια της χειροτέρευσης (βλάβης) της υγείας και συνεπώς της σωματικής βλάβης (κατ’ άρ. 308 ΠΚ).

Δείτε περισσότερα εδώ.