Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης

Ο νέος Ποινικός Κώδικας – Δύο χρόνια μετά

Στη μελέτη εξετάζεται σειρά ζητημάτων που προσπάθησε να επιλύσει με τις ρυθμίσεις του ο νέος Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), τα οποία όμως συνεχίζουν να απασχολούν την θεωρία και την νομολογία. Τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν τόσο με βασικές δογματικές επιλογές του νομοθέτη του νέου Ποινικού Κώδικα (όπως η εισαγωγή ειδικής διάταξης για την αδυναμία αποφυγής του αδίκου [άρθρο 33], η κατάργηση της απρόσφορης απόπειρας ή η αναμόρφωση του ορισμού της αρχής εκτελέσεως στην απόπειρα [άρθρο 42 παρ. 1]) όσο και με εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στο δίκαιο της ποινής σχετικά με την επιμέτρησή της, τους λόγους μείωσης αυτής και τους τρόπους εκτέλεσής της. Τέλος, γίνεται αναφορά και σε ορισμένες χαρακτηριστικές παρεμβάσεις στο Ειδικό Μέρος. Η παράθεση όλων αυτών των σημείων δίνει μια εναργή εικόνα τόσο των δικαιοπολιτικών επιλογών του νομοθέτη του νέου Ποινικού Κώδικα όσο και της φυσιογνωμίας που αποκτά αυτός ως συνολικό νομοθέτημα.

Δείτε περισσότερα εδώ.