ΜονΠλημΣερ 1493/2020

Παραγραφή εγκλημάτων φοροδιαφυγής. Αναδρομική εφαρμογή του άρ. 32 παρ. 3 και 4 του Ν. 4745/2020 επί εκκρεμών υποθέσεων. Οριστική παύση της ποινικής δίωξης

Με την τροποποίηση των άρ. 55α και 68 του Ν. 4174/2013 διά των παρ. 3 και 4, αντιστοίχως, του άρ. 32 του Ν. 4745/2020, ο χρόνος έναρξης της παραγραφής των εγκλημάτων φοροδιαφυγής τοποθετείται εντός του κανόνα που ορίζει ο Ποινικός Κώδικας (θεωρία της συμπεριφοράς), ήτοι ταυτίζεται με τον χρόνο τέλεσης των ως άνω εγκλημάτων και δεν αφετηριάζεται πλέον από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, αναστέλλεται δε από την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου της Δ.Ο.Υ. έως και την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής (χωρίς τον περιορισμό του άρ. 113 ΠΚ). Οι διατάξεις αυτές, ως επιεικέστερες, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις για εγκλήματα που τελέστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4745/2020. Η αντίθετη ρύθμιση της μεταβατικής διάταξης του άρ. 96 εδ. α΄ του Ν. 4745/2020, με την οποία δεν καταλαμβάνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας. Γίνεται δεκτή η περί παραγραφής ένσταση του κατηγορουμένου, εφόσον παρήλθε χρονικό διάστημα πέντε ετών από την τέλεση της πράξης, μη επελθούσας της αναστολής της παραγραφής λόγω μη ενάρξεως της κύριας διαδικασίας εντός της πενταετίας, παύει δε οριστικά η ποινική δίωξη για το αδίκημα της φοροδιαφυγής περί τον ΦΠΑ.

Δείτε περισσότερα εδώ.