Μονομελές Εφετείο Αθηνών 5626/2020 (Πολ.)

Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και υποβολή εγκλήσεως επί αδικήματος που στρέφεται κατά Α.Ε. Εταιρική αγωγή.

Άσκηση εταιρικής αγωγής προς ικανοποίηση των αξιώσεων της εταιρείας που προκύπτουν από την κακή διαχειριστική δράση των μελών της, περιλαμβανομένων των μελών του Δ.Σ. Διορισμός ειδικού εκπροσώπου της Α.Ε.· προϋποθέσεις δικαστικού διορισμού του, φύση και αρμοδιότητές του. Συνάφεια και αλληλεξάρτηση της ποινικής και της αστικής δίκης. Στις Α.Ε. δικαίωμα υποβολής εγκλήσεως και δηλώσεως παραστάσεως προς υποστήριξη της κατηγορίας επί αδικήματος που στρέφεται κατά του νομικού προσώπου της, έχει το Δ.Σ. και όχι οι μέτοχοι της εταιρείας. Όταν οι εταιρικές αξιώσεις πηγάζουν από αξιόποινες πράξεις των μελών του Δ.Σ., δύναται να διορισθεί δικαστικός εκπρόσωπος και για την υποβολή εγκλήσεως, πέραν την άσκησης εταιρικής αγωγής, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρ. 105 του Ν. 4548/2018.

Δείτε περισσότερα εδώ.