ΜονΕφΠειρ 68/2020

Κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ατομική χρήση (άρ. 20, 29 παρ. 1 Ν. 4139/2013). Αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του προτέρου συννόμου βίου (άρ. 84 παρ. 2 περ. α΄ νΠΚ) και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη (άρ. 84 παρ. 2 περ. ε΄ νΠΚ). Διαχρονικό δίκαιο

Έννοια “πράξεων διακίνησης” και “κατοχής” ναρκωτικών ουσιών. Έννοια “σκοπού κυκλοφορίας”· επί θεμελιώσεώς του συντρέχει η κακουργηματική παραλλαγή του εγκλήματος. Οι πράξεις “προμήθειας” και “κατοχής” προς ατομική χρήση από τον δράστη αποκλείονται από το ερμηνευτικό εύρος της έννοιας “διακίνηση ναρκωτικών ουσιών” και κατά συνέπεια τελούν σε σχέση αλληλοαποκλεισμού με αυτές. Η εφαρμογή του άρ. 29 του Ν. 4139/2013 προϋποθέτει αφενός μεν την εκ μέρους του δράστη κατοχή της ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, αφετέρου δε την παραδοχή της κατοχής τους από αυτόν. Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί κατοχής προς ιδίαν αποκλειστικά χρήση είναι αυτοτελής, αφού η παραδοχή του οδηγεί σε μείωση του αξιοποίνου, η δε κατάφασή του έχει ως συνέπεια την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από το έγκλημα του άρ. 20 σε εκείνο του άρ. 29 του Ν. 4139/2013. Έννοια “πρότερου σύννομου βίου” και προϋποθέσεις κατάφασης της εν λόγω ελαφρυντικής περίστασης. Λόγος για τον οποίον η διάταξη του άρ. 84 παρ. 2 περ. α΄ νΠΚ είναι ευμενέστερη από την προϊσχύσασα. Έννοια και κριτήριο διαπίστωσης της “καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη” (άρ. 84 παρ. 2 περ. ε΄ νΠΚ) και της “μεταγενέστερης μεταμέλειας” του δράστη (άρ. 84 παρ. 2 περ. δ΄ νΠΚ). Η επίκληση ελαφρυντικών περιστάσεων αποτελεί “αυτοτελή ισχυρισμό”, αυτός δε απαιτείται να υποβάλλεται κατά τρόπο ορισμένο· τούτο δεν συμβαίνει όταν ο ισχυρισμός δεν συνοδεύεται από την αναφορά των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών που τον θεμελιώνουν ή όταν γίνεται επίκληση μόνο της διάταξης του νόμου που τις προβλέπει. Κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος για την πράξη της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών για ιδία αποκλειστικά χρήση, αναγνωριζομένων στο πρόσωπό του των ελαφρυντικών περιστάσεων του προτέρου συννόμου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Δείτε περισσότερα εδώ.