Ιωάννης Τσακάλης

Η οριοθέτηση της έννοιας της μερικής εικονικότητας φορολογικού στοιχείου λόγω υπερτιμολόγησης στο πλαίσιο διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Εξ αφορμής των υπ’ αριθμ. 984 και 985/2020 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας

Στη μελέτη γίνεται δεκτή η θέση ότι τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται και γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο διασυνοριακών συναλλαγών συνδεδεμένων επιχειρήσεων δεν είναι μερικώς εικονικά, ακόμη και αν σε αυτά αναγράφεται τίμημα που δεν δικαιολογείται από τις κρατούσες στην αγορά περιστάσεις, εφόσον η αξία αντιστοιχεί στο πράγματι συμφωνηθέν μεταξύ των συμβαλλομένων εταιρειών τίμημα. Κατ’ επέκταση, συμπεραίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη για το αδίκημα της αποδοχής εικονικών στοιχείων ούτε για το αδίκημα της φοροδιαφυγής στο εισόδημα.

Δείτε περισσότερα εδώ.