Νικόλαος Δημητράτος

Η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής και η υφ’ όρον απόλυση κρατουμένου στον νέο Ποινικό Κώδικα

Με την εισαγωγή του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) ο νομοθέτης επιχειρεί να διευρύνει τον δικαιοκρατικό χαρακτήρα του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα του 1950 και να εκσυγχρονίσει τη συστηματική δογματική δομή του, σε όλα τα επιμέρους κεφάλαια αυτού. Ιδιαίτερα εμφανής είναι η επιδίωξη του νομοθέτη του νέου ΠΚ για εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό του ποινικού συστήματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στις διατάξεις περί της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής και της υφ’ όρον απόλυσης καταδίκου, οι οποίες αναφέρονται σε θεμελιώδεις θεσμούς στο πεδίο της έκτισης των ποινών. Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει λεπτομερώς τις επιμέρους διαφοροποιήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις του προϊσχύσαντος και επισημαίνει ορισμένα ζητήματα δογματικής φύσεως, τα οποία αναφύονται σε σχέση με τις νέες μεταρρυθμίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση, μάλιστα, δίδεται στις τελευταίες τροποποιήσεις των οικείων διατάξεων, τις οποίες επέφερε ο ν. 4855/2021 και οι οποίες, ενόψει της αυξημένης συχνότητας εμφάνισης μορφών βαρείας εγκληματικότητας, παρουσιάζουν σε ορισμένα σημεία μια τάση αυστηροποίησης κατά το περιεχόμενό τους.

Για περισσότερα εδώ.