Γιάννης Ναζίρης

Η έκτιση της ποινής από καταδικασθέντες με αναπηρία

[Μετά τους Ν. 4855/2021 και 4871/2021]

Η ίση μεταχείριση των καταδικασθέντων με αναπηρία στο στάδιο της έκτισης της ποινής εξασφαλίζεται μέσω θεσμών τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονομικού ποινικού δικαίου. Ανάλογα με την ειδικότερη κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο καταδικασθείς, προβλέπεται έκτιση της ποινής στην κατοικία, υπό όρο απόλυση (με ή χωρίς ευεργετικό υπολογισμό ημερών) ή ακόμη και αναβολή ή διακοπή εκτέλεσης της ποινής. Με την παρούσα συμβολή παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά καθενός από τους εν λόγω θεσμούς, επιχειρείται μια ερμηνεία των οικείων διατάξεων (όπως αυτές ισχύουν μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) και συζητούνται ορισμένες προβληματικές που έχουν απασχολήσει τη θεωρία και τη νομολογία. Επιπλέον, οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής κάθε θεσμού, ώστε να καταστεί ευκρινές πώς επιλύονται προβλήματα που αναφύονται στα σημεία αλληλοεπικάλυψης.

Δείτε περισσότερα εδώ.