Νικόλαος Σταματάκης

H ηλικία ως παράγοντας καθορισμού της εγκληματικής σταδιοδρομίας

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξηγήσει την εγκληματική σταδιοδρομία (criminal career) μέσω της περιγραφής και εφαρμογής διαφόρων εγκληματολογικών θεωριών και μοντέλων. Αναλύονται ειδικότερα η Θεωρία της Περιστασιακής Δράσης και το Αναπτυξιακό Οικολογικό Μοντέλο Δράσης (DEA), καθώς επίσης η Διά Βίου Θεωρία σε συνάρτηση με το Αναπτυξιακό και Διά Βίου Μοντέλο (DLC). Εν συνεχεία, αναδεικνύεται ο ρόλος της ηθικής διαπαιδαγώγησης και εκτίθενται τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη μελέτη του Παραδείγματος της εγκληματικής σταδιοδρομίας με έμφαση στον παράγοντα της ηλικίας. Ακολουθεί παράθεση περιγραφικών στατιστικών στοιχείων από την Ελλάδα και σύντομος σχολιασμός τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.