ΓνωμΕισΑΠ 14/2020

Χρήση και αποδεικτική αξιοποίηση παρανόμως κτηθέντος αποδεικτικού μέσου στην πειθαρχική διαδικασία

Υπό την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας νομίμως λαμβάνεται υπόψιν υπέρ του κατηγορουμένου το παρανόμως ληφθέν αποδεικτικό μέσο, όταν στην συγκεκριμένη περίπτωση, ενόψει της βαρύτητας του εγκλήματος για το οποίο κατηγορείται, το αποδεικτικό μέσο είναι αναγκαίο και πρόσφορο για την απόδειξη της αθωότητάς του. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις επιτρέπεται να ληφθεί υπόψιν κατά του κατηγορουμένου ένα παρανόμως αποκτηθέν αποδεικτικό μέσο, όταν αυτό αποτελεί το μοναδικό ενδεχομένως αποδεικτικό μέσο στο οποίο το θύμα δύναται να στηρίξει την καταγγελία του. Εφόσον είναι επιτρεπτή υπό προϋποθέσεις η χρήση παρανόμου αποδεικτικού μέσου στην ποινική δίκη, κατά μείζονα λόγο ευχερώς συνάγεται ότι είναι επιτρεπτή υπό τις ίδιες προϋποθέσεις η χρήση του εν λόγω αποδεικτικού μέσου και στην πειθαρχική διαδικασία, εφόσον αυτή συνάδει με την φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.