Γρηγόριος Ζ. Πεπόνης

Ειδικός λόγος αποκλεισμού δικαστικών λειτουργών από την σύνθεση του Δικαστικού Συμβουλίου και του Ειδικού Δικαστηρίου που επιλαμβάνονται των υποθέσεων ποινικής ευθύνης υπουργών

Το άρθρο 8 παρ. 2 του νόμου 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών θεσπίζει ειδικό κώλυμα συμμετοχής στην κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των αντιστοίχων εισαγγελέων του Δικαστικού Συμβουλίου, όπως το αυτό πράττει, εν σχέσει προς την συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου, το άρθρο 12 παρ. 1, 2 του αυτού ως άνω νόμου. Κρίσιμο κριτήριο αποτελεί να έχουν προαχθεί στον βαθμό που κατέχουν (Δικαστικό Συμβούλιο) ή να έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (Ειδικό Δικαστήριο) πριν από την υποβολή προτάσεως για άσκηση δίωξης. Ενδεχομένη περαιτέρω προαγωγή κληρωθέντος, γενομένη μετά την κλήρωση, δεν θεμελιώνει de lege lata κώλυμα, θα έπρεπε όμως να συνιστά, de lege ferenda, οψιγενές κώλυμα. Η περαιτέρω και μετά την κλήρωση προαγωγή κληρωθέντος μέλους αποτελεί λόγον υποβολής δηλώσεως αποχής εκ μέρους του, σε κάθε δε περίπτωση θεμελιώνει απολύτως και αποτελεί λόγον υποβολής αιτήσεως εξαιρέσεως. Το θεσπιζόμενο από το άρθρο 12 παρ. 1, 2 του νόμου 3126/2003, για τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δικαστές, ειδικό κώλυμα ως προς την συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου, ισχύει, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και για τον τακτικό και αναπληρωματικό εισαγγελέα του δικαστηρίου αυτού.

Δείτε περισσότερα εδώ.