Διάταξη Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών 3.2.2022

Απόρριψη της έγκλησης κατά παράβαση του άρ. 59 παρ. 2 ΚΠΔ. Απόλυτη ακυρότητα. Ζητήματα παροχής νομικής βοήθειας. Μη στοιχειοθέτηση ψευδούς βεβαίωσης και παράβασης καθήκοντος από αστυνομικό που προβαίνει στην δέσμευση του δράστη με σκοπό την προσαγωγή του και συνυπογράφει εσφαλμένως την έκθεση σύλληψης ως «συλλαβών»

Επί απορρίψεως της έγκλησης τυχόν ακυρότητα της προκαταρκτικής εξέτασης κηρύσσεται από τον Εισαγγελέα Εφετών που αποφαίνεται επί προσφυγής του εγκαλούντος κατά της απορριπτικής διάταξης. Για ποιους λόγους δεν ιδρύεται αρμοδιότητα του συμβουλίου πλημμελειοδικών να εξετάσει αυτοτελή αίτηση περί κηρύξεως ακυρότητας που φέρεται ότι έλαβε χώρα κατά την προκαταρκτική εξέταση. Πότε κρίνεται ως απαράδεκτη η κατ’ άρ. 52 ΚΠΔ προσφυγή και πότε συντρέχει έννομο συμφέρον για την άσκησή της. Κηρύσσεται άκυρη η προσβαλλόμενη απορριπτική της εγκλήσεως διάταξη ως προς το κεφάλαιό της αναφορικά με την πράξη της ψευδούς κατάθεσης, καθόσον η έκδοσή της έλαβε χώρα κατά παράβαση της διάταξης του άρ. 59 παρ. 2 ΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να διαταχθεί η αναβολή της ποινικής δίωξης ως προς το εν λόγω αδίκημα, απορρίπτεται δε ως απαράδεκτη η υπό κρίσιν προσφυγή ως προς το αυτό κεφάλαιο, αφού μετά την κήρυξη της ακυρότητας ο προσφεύγων στερείται εννόμου συμφέροντος προς άσκησίν της. Έννοια “καθήκοντος της υπηρεσίας”. Η σύλληψη, ως ανακριτική πράξη. Απορρίπτεται ως αβάσιμη η υπό κρίσιν προσφυγή ως προς το κεφάλαιό της αναφορικά με τις πράξεις της έκδοσης ψευδούς βεβαίωσης και της παράβασης καθήκοντος, καθόσον στην έκθεση συλλήψεως των δύο εγκαλουμένων, ανακριτικών υπαλλήλων, εκτελούντων αυτεπάγγελτη προανάκριση, ορθώς αναφερόταν ως αληθής χρόνος σύλληψης η ώρα 1:10 και όχι εκείνη της 20:10, οπότε έλαβε χώρα μόνον η δέσμευση του προσφεύγοντος από τον δεύτερο εγκαλούμενο ως τρίτο για να προσαχθεί εκείνος ενώπιον των δύο ανακριτικών υπαλλήλων που συνυπέγραψαν την έκθεση, μη δυναμένου να ασκήσει έννομη επιρροή του γεγονότος ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος υπέγραψε εκ περισσού και εσφαλμένως (ως τρίτος δηλών) στην θέση «Ο Συλλαβών».

Δείτε περισσότερα εδώ.