Άρειος Πάγος 387/2022 (Ποιν.)

Παροχή νομικής βοήθειας. Άσκηση αναιρέσεως

Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διατυπώσεις, μετά από την εισαγγελική πρόταση και αφού ακουσθούν από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου (σε Συμβούλιο) οι διάδικοι που εμφανίσθηκαν, απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη και καταδικάζεται στα έξοδα εκείνος ο οποίος την άσκησε. Υπό ποίες προϋποθέσεις και με βάση ποια διαδικασία χορηγείται νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, διότι ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε την σχετική εξουσιοδότηση, αφού ο διορισμός συνηγόρου έγινε από τον Εισαγγελέα Εφετών, ο τελευταίος όμως εξουσιοδοτείται κατά νόμον να ενεργεί, εφόσον ζητείται ο σχετικός διορισμός συνηγόρου στους αιτούντες νομική βοήθεια κατηγορουμένους, μόνο στις περιπτώσεις της διαδικασίας στο ακροατήριο.

Δείτε περισσότερα εδώ.