Άρειος Πάγος 300/2021 (Ποιν.)

Μετατροπή της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας. Διαχρονικό δίκαιο

Η αναστολή των διατάξεων του νΠΚ, κατά το μέρος με το οποίο προβλέπεται η παροχή κοινωφελούς εργασίας είτε ως κύρια ποινή είτε ως μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ή χρηματικής ποινής, επιβάλλεται για να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών καθώς και διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου.  Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει άρση της αναστολής, παραμένουν δε τα προβλήματα εκτελεστότητας των σχετικών αποφάσεων που είχαν εκδοθεί από την θέση σε ισχύ του νΠΚ (1.7.2019) μέχρι την ψήφιση του νόμου περί αναστολής των διατάξεων (9.8.2019). Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία και πότε εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρείται λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του άρ. 98 του Ν. 4623/2019 περί αναστολής των διατάξεων παροχής κοινωφελούς εργασίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση της καταδικασθείσης σε φυλάκιση για μετατροπή του υπολοίπου της επιβληθείσης ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατ’ άρ. 105Α ΠΚ, η δε αίτηση δεν θα μπορούσε να εκτιμηθεί ούτε ως αίτηση μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική κατ’ άρ. 82 πΠΚ, αφού με την καταδικαστική απόφαση είχε εξαντληθεί η δικαιοδοσία του δικαστηρίου, απορρίπτοντας με ειδική αιτιολογία τα σχετικά αιτήματα.

Δείτε περισσότερα εδώ.