Απόφαση «WS κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας» (12 Μαΐου 2021)

Παρατηρήσεις Δ. Βούλγαρη

Απαγόρευση εκτέλεσης ερυθράς αγγελίας της Interpol σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαπιστώνεται από δικαστική αρχή η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής της αρχής “ne bis in idem”

Αρχή “ne bis in idem”. Εκτέλεση ερυθράς αγγελίας της Interpol, εκδοθείσας από τρίτο κράτος. Υποχρέωση των κρατών-μελών για παροχή σχετικού ενδίκου βοηθήματος προς τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

Δείτε περισσότερα εδώ.