ΑΠ 643/2020

Κατοχή πορνογραφικού υλικού προς αποκλειστική χρήση του κατηγορουμένου. Παραπομπή στην Ολομέλεια

Οι βασικές μορφές του εγκλήματος της πορνογραφίας ανηλίκων περιγράφονται στις παρ. 1 και 2 του άρ. 348Α ΠΚ και τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος. Με την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται βαρύτερη τιμωρία για τις πράξεις της παραγωγής, προσφοράς, πώλησης ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης, διανομής, διαβίβασης, αγοράς, προμήθειας και κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και της διανομής πληροφοριών, αν αυτές τελέσθηκαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του διαδικτύου (και ήδη μέσω πληροφοριακών συστημάτων), οι δε ως άνω πράξεις εκτιμώνται ως επιβαρυντικές λόγω της μεγάλης ευχέρειας προσβάσεως στο διαδίκτυο. Έννοια “παραγωγής” υλικού παιδικής πορνογραφίας. Έννοια “προμήθειας” υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ποιες επιβαρυντικές περιστάσεις του επίμαχου εγκλήματος εισάγονται με την παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου. Η προμήθεια και η κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας που αποκτάται ελεύθερα από τον χρήστη του διαδικτύου με σποραδικές επισκέψεις στις ιστοσελίδες αυτού και η διαφύλαξη (αποθήκευση) τούτου είτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε σε άλλους υλικούς φορείς (CD-Rom κ.λπ.), για αποκλειστική χρήση του ιδίου, είτε προς ικανοποίηση της περιέργειάς του είτε ακόμη προς διέγερση των όποιων φαντασιώσεων ή γενετήσιων διαστροφών του, δεν αναβαθμίζει αυτόματα την πράξη σε κακουργηματική, εφόσον δεν συντρέχουν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία επεξεργασίας, διαχείρισης, αξιοποίησης, διάθεσης ή περαιτέρω διακίνησης του υλικού αυτού σε τρίτους μέσω e-mail, φωτογραφιών και CD-Rom, ή ανταλλαγής των φωτογραφιών και των βίντεο ανηλίκων μέσω του διαδικτύου, ή συνεργασίας με άλλους χρήστες του διαδικτύου για εμπλουτισμό και “βελτίωση” του υλικού, ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διάδοσης και μετάδοσης της πορνογραφίας ανηλίκων. Παραπέμπεται η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αφού με πλειοψηφία μίας ψήφου κρίθηκε ότι δεν στοιχειοθετείται η κακουργηματική κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας με την χρήση ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών και ότι η απόφαση είναι αναιρετέα για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρ. 348Α παρ. 4 περ. β΄ ΠΚ, διότι το μεν πρόγραμμα διαμοιρασμού αρχείων “turbo” χρησιμοποιήθηκε από τον κατηγορούμενο μόνο για την αρχική πρόσβαση και μεταφόρτωση των αρχείων, η δε δραστηριότητα στον υπολογιστή του γραφείου του για χρονικό διάστημα τριών περίπου μηνών αφορούσε μόνο “κατεβάσματα” και προβολές παράνομων αρχείων, με αποτέλεσμα η απόκτηση και διαφύλαξη (αποθήκευση) κατά τον περιγραφόμενο ως άνω τρόπο του ένδικου πορνογραφικού υλικού να αφορά κατοχή για αποκλειστική χρήση, φέρουσα πλημμεληματικό χαρακτήρα. Κατά την γνώμη της μειοψηφίας, η ύπαρξη στον υπολογιστή του γραφείου του κατηγορουμένου του λογισμικού ανταλλαγής αρχείων, ο σχηματισμός υποφακέλων αποθήκευσής τους, το πλήθος τους και η κρυπτογράφησή τους μαρτυρούν μεθοδική ενασχόληση του κατηγορουμένου και αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία επεξεργασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης του υλικού, ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διάδοσης και μετάδοσής του, έστω και αν στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν έλαβε χώρα κάτι τέτοιο.

Δείτε περισσότερα εδώ.