ΑΠ 528/2019

Παρατηρήσεις Ε. Αποστολάκη

Στοιχεία κλητηρίου θεσπίσματος. Περιορισμός των υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεως πόθεν έσχες με μεταγενέστερο νόμο.

Στο κλητήριο θέσπισμα δεν απαιτείται να αναφέρονται οι διατάξεις που περιέχουν γενικούς ορισμούς ή προβλέπουν παρεπόμενες ποινές. Επί κλητηρίου θεσπίσματος για την αξιόποινη πράξη της υποβολής ανακριβούς περιουσιακής δηλώσεως (πόθεν έσχες), δεν απαιτείται να αναφέρεται η διάταξη του άρ. 12 παρ. 11 στοιχ. α΄ του Ν. 3310/2005, στην οποία προβλέπεται η υποχρέωση των μελών του Δ.Σ. των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση περιουσιακής κατάστασης, δεδομένου ότι η κατηγορία δεν αφορά στην μη υποβολή δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης αλλά την υποβολή ανακριβούς δηλώσεως. Για την ύπαρξη αιτιολογίας στην καταδικαστική απόφαση είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του σκεπτικού με το διατακτικό, αρκεί δε η κατ’ είδος αναφορά σε όλα τα αποδεικτικά μέσα. Αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για εκ προθέσεως υποβολή ανακριβούς δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης ο κατηγορούμενος, μέλος του Δ.Σ. επιχειρήσεως Μ.Μ.Ε., ο οποίος εν γνώσει του δήλωσε ανακριβώς ότι ήταν δικαιούχος και συνδικαιούχος σε καταθέσεις τραπεζών που ανέρχονταν συνολικά σε 347.749,69 ευρώ, ενώ ήταν δικαιούχος και συνδικαιούχος σε καταθέσεις τραπεζών που ανέρχονταν συνολικά σε 1.703.651,19 ευρώ. Η ύπαρξη της ιδιότητας του υπόχρεου σε υποβολή δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης κρίνεται επί τη βάσει του ισχύοντος νόμου κατά τον χρόνο υποβολής της δηλώσεως, δεν εφαρμόζεται δε η διάταξη του άρ. 2 ΠΚ εάν με μεταγενέστερη διάταξη περιορισθούν τα πρόσωπα που έχουν την ως άνω ιδιότητα.

Δείτε περισσότερα εδώ.