ΑΠ 1402/2019

Υφ’ όρον παραγραφή εγκλημάτων. Αναδρομική εφαρμογή ευμενέστερης για τον κατηγορούμενο διάταξης του νέου ΠΚ και παύση της ποινικής δίωξης λόγω εφαρμογής του Ν. 4411/2016.

Η διάταξη του άρ. 314 παρ. 1 του νέου ΠΚ για την πρόκληση σωματικής βλάβης εξ αμελείας είναι επιεικέστερη σε σχέση με την αντίστοιχη διάταξη του παλαιού ΠΚ, και άρα η πρώτη εφαρμόζεται αναδρομικά για πράξεις που τελέστηκαν πριν από την θέση σε ισχύ του νέου ΠΚ (1.7.2019). Παύει υπό τον όρο της παρ. 2 του άρθρου ογδόου του Ν. 4411/2016 η ποινική δίωξη εις βάρος του κατηγορουμένου για σωματική βλάβη εξ αμελείας, τελεσθείσα στις 21 και 22 Ιουλίου 2011, διότι, λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της επιεικέστερης διάταξης του άρ. 314 παρ. 1 του νέου ΠΚ, η πράξη του κατηγορουμένου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω άρθρου του Ν. 4411/2016, εφόσον πλέον απειλείται για αυτήν φυλάκιση το ανώτατο όριο της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

Δείτε περισσότερα εδώ.