ΣυμβΠλημΠειρ 655/2020

Εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών εντός σωφρονιστικού καταστήματος. Προσφυγή κατά πρωτοβαθμίως επιβληθείσας πειθαρχικής κύρωσης.

Ποια είναι η κυρωτική μεταχείριση του πειθαρχικού παραπτώματος της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών εντός σωφρονιστικού καταστήματος κατ’ άρ. 68 παρ. 2 περ. ζ΄ και 69 παρ. 1 του Ν. 2776/1999. Έννοια και έκταση της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας. Η εν λόγω αρχή καταλαμβάνει και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας κατά την διάρκεια της ειδικής έννομης σχέσης της εκτέλεσης της ποινής, τα δε λαμβανόμενα μέτρα κατά την ενάσκηση αυτής πρέπει να είναι πρόσφορα, αναγκαία και αναλογικά εν στενή εννοία, προκειμένου να μην παραβιάζεται η σύμφωνη με την αρχή αυτή ανεκτή αναλογία μεταξύ έννομης συνέπειας και πραγματικού, και να μην υπερβαίνουν τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας, ο έλεγχος επί των οποίων δεν υπάγεται στην αρχή της αναλογικότητας. Κατά τον έλεγχο αναλογικότητας συνεκτιμάται το γεγονός ότι στον Ποινικό Κώδικα προς το παρόν οι βαθμοί ποινής πειθαρχικών παραπτωμάτων δεν λαμβάνονται υπόψιν κατά τον ευεργετικό υπολογισμό των ημερών για την απόλυση κρατουμένου υπό τον όρο της ανάκλησης. Κρίνεται εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη η προσφυγή του κρατουμένου και εξαφανίζεται η καθ’ ης πρωτοβάθμια απόφαση με την οποία επεβλήθη στον προσφεύγοντα η πειθαρχική ποινή της στερήσεως επί ένα έτος της δυνατότητας συμμετοχής σε εργασία ή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, επιβάλλεται δε η πειθαρχική κύρωση των 30 βαθμών ποινής ως σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητος. Αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Δείτε περισσότερα εδώ.