ΣτΕ 984/2020 (Β΄ Τμ.)

Εικονικότητα φορολογικών στοιχείων

Δεν συνιστούν περίπτωση μερικής εικονικότητας οι διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, στις οποίες η αναγραφείσα επί των φορολογικών στοιχείων αξία είναι ανώτερη εκείνης που θα μπορούσε να συμφωνηθεί υπό τις κρατούσες στην αγορά συνθήκες, εφόσον η αξία αυτή αντιστοιχεί στο πράγματι συμφωνηθέν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών τίμημα.

Δείτε περισσότερα εδώ.