Πολυμελές Πρωτοδικείο Λαμίας 3/2021

Παρατηρήσεις Μακρ. Χοϊδου

Παθητική εις ολόκληρον ενοχή

Το δικαίωμα του δανειστή να στραφεί εναντίον οποιουδήποτε από τους συνοφειλέτες για μέρος ή για το σύνολο της οφειλής, συγχρόνως ή διαδοχικώς (ΑΚ 482 ΑΚ), δεν υπόκειται σε περιορισμούς ανάλογα με την περιουσιακή κατάσταση των συνοφειλετών ή τον διαφορετικό βαθμό αναγωγικής ευθύνης αυτών. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ασκείται καταχρηστικά εκ μόνου του λόγου ότι ο δανειστής δεν ζητά την ικανοποίησή του από τον οικονομικά ισχυρότερο συνοφειλέτη του.

Δείτε περισσότερα εδώ.