ΟλΑΠ 5/2020 (Πολ.)

Αξίωση αποζημίωσης λόγω άδικης αναγκαστικής εκτέλεσης

Αν επισπεύσθηκε αναγκαστική εκτέλεση με βάση μη τελεσίδικη διαταγή πληρωμής, που στη συνέχεια ακυρώθηκε αμετάκλητα κατόπιν ασκήσεως της ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ, τότε ο καθ’ ου η εκτέλεση μπορεί να ζητήσει από τον επισπεύδοντα αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη από την εκτέλεση, εφόσον ο επισπεύδων γνώριζε ή από βαριά αμέλεια αγνοούσε ότι επιδιώκει εκτέλεση για ανύπαρκτο δικαίωμά του (αναλογική εφαρμογή του άρθρου 940 αρ. 1 ΚΠολΔ). Η διάταξη του άρθρου 940 αρ. 3 ΚΠολΔ δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή.

Δείτε περισσότερα εδώ