ΜΠρΠειρ 190/2020

Εκποίηση ενεργητικού επιχείρησης τελούσας υπό ειδική διαχείριση

Το δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση επικύρωσης της εγκριθείσας από τη γενική συνέλευση προσφοράς για την πώληση του ενεργητικού, ελέγχει μόνο τη νομιμότητα της τηρηθείσας διαδικασίας, χωρίς να προβαίνει σε ουσιαστική αποτίμηση της αξίας του ενεργητικού. Η εκτίμηση της αξίας δεν αποτελεί έργο ούτε του ειδικού διαχειριστή, ο οποίος περιορίζεται στην απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, χωρίς να υποχρεούται να προσδιορίσει την αξία του ενεργητικού ή να προτείνει τιμή ελάχιστης προσφοράς. Μετά την κατάργηση του άρθρου 106ι ΠτΚ, ο διορισθείς ως ειδικός διαχειριστής αρκεί να έχει την ιδιότητα του διαχειριστή αφερεγγυότητας κατ’ άρθρο 2στ του Π.Δ. 133/2016, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω να διαθέτει και οικονομοτεχνικές γνώσεις.

Δείτε περισσότερα εδώ.