ΜΕφΛαρ 243/2020 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Ιω. Παπαδημόπουλου

Ομόρρυθμη εταιρεία

Αποκλεισμός εταίρου είναι κατ’ αρχήν δυνατός και επί διμελούς ομόρρυθμης εταιρείας, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή να μνημονεύεται ρητά στην αίτηση αποκλεισμού η πρόθεση του αιτούντος να βρει νέο εταίρο για τη συνέχιση της εταιρείας. Δεν χωρεί αποκλεισμός εταίρου αλλά μόνο λύση της εταιρείας όταν η έλλειψη συνεννόησης και η αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας καταλογίζονται ισομερώς και στους δύο εταίρους. Δεν καθίσταται καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος δικαστικής λύσης της εταιρείας εκ μόνου του γεγονότος ότι ο αιτών δεν άσκησε το δικαίωμα εκούσιας εξόδου του από την εταιρεία.

Δείτε περισσότερα εδώ.