ΕφΑθ 5945/2018

Παρατηρήσεις Κ. Σαϊτάκη

Νόμιμη μοίρα

Η ιδιότητα του δωρεοδόχου ως μεριδούχου ή τρίτου (κατά τη διάκριση του άρθρου 1831 § 2 ΑΚ) κρίνεται κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου. Αρκεί, δηλαδή, ο δωρεοδόχος να είναι in concreto αναγκαστικός κληρονόμος του δωρητή κατά τον χρόνο του θανάτου του τελευταίου. Η τυχόν μεταγενέστερη αποποίηση της κληρονομίας από τον δωρεοδόχο-μεριδούχο δεν μετατάσσει την προς αυτόν δωρεά από την κατηγορία των δωρεών προς μεριδούχους σε εκείνη των δωρεών προς τρίτους. Η αγωγή μέμψης άστοργης δωρεάς δεν εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων, ακόμη και όταν το αντικείμενο της προσβαλλόμενης δωρεάς είναι ακίνητο. Αν, όμως, στο δικόγραφο της αγωγής μέμψης σωρεύεται και αγωγή αναγνώρισης του δικαιώματος νόμιμης μοίρας του ενάγοντος, η αγωγή είναι εγγραπτέα στα βιβλία διεκδικήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι στην κληρονομία περιλαμβάνονται ακίνητα.

Δείτε περισσότερα εδώ.