ΔικΕΕ C-435/18

Παρατηρήσεις Μ.-Θ. Μαρίνου

Απαγορευμένες συμπράξεις επιχειρήσεων

Πρόσωπα που δεν δραστηριοποιούνται μεν ως προμηθευτές ή αγοραστές στην αγορά στην οποία εκδηλώνεται μια απαγορευμένη σύμπραξη, έχουν όμως χορηγήσει επιδοτήσεις σε αγοραστές προϊόντων που διατίθενται στην αγορά αυτή, μπορούν να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις που μετείχαν στην απαγορευμένη σύμπραξη να αποκαταστήσουν τη ζημία που τα πρόσωπα αυτά υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι, επειδή το ποσό των επιδοτήσεων ήταν υψηλότερο απ’ ό,τι θα ήταν αν δεν υφίστατο η σύμπραξη, δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν το ποσό της διαφοράς για άλλους, πιο επικερδείς σκοπούς.

Δείτε περισσότερα εδώ.