ΔικΕΕ C-329/19

Παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Προστασία καταναλωτών

Έννοια καταναλωτή κατά το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 στοιχ. β΄ της Οδηγίας 93/13. Εθνική νομολογία, η οποία ερμηνεύει τη νομοθεσία για τη μεταφορά της ως άνω Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο κατά τρόπο ώστε οι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών να έχουν εφαρμογή και σε σύμβαση συναφθείσα από υποκείμενο δικαίου (άλλο πλην του φυσικού προσώπου) με επαγγελματία, παρότι ένα τέτοιο υποκείμενο δικαίου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της, δεν αντιτίθεται στην Οδηγία 93/13.

Δείτε περισσότερα εδώ.