Άρειος Πάγος 988/2021 (Πολ.)

Δημόσια διαθήκη

Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται αφενός να αναγνώσει την δημόσια διαθήκη στον διαθέτη και τα πρόσωπα που συμπράττουν κατά την σύνταξή της και αφετέρου να περιλάβει σχετική βεβαίωση στο σώμα της διαθήκης. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται να γίνει με τρόπο πανηγυρικό ή με επανάληψη των λέξεων του νόμου, αλλ’ αρκεί να συνάγεται από το κείμενο της διαθήκης ότι τηρήθηκε η ως άνω διατύπωση. Η ειδική διαδικασία σύνταξης διαθήκης από κωφούς τυγχάνει εφαρμογής μόνον εφόσον ο ίδιος ο διαθέτης δηλώσει στον συμβολαιογράφο ότι είναι κωφός. Ο συμβολαιογράφος δεν έχει υποχρέωση να ελέγξει την αλήθεια του ισχυρισμού του διαθέτη· δεν δημιουργείται λόγος ακυρότητας, αν ο διαθέτης είναι πράγματι κωφός, αλλά δεν έχει προβεί στην σχετική δήλωση στον συμβολαιογράφο, έστω και αν η κωφότητα έχει υποπέσει στην αντίληψη του τελευταίου. Οι διατάξεις των άρθρων 1718, 1719, 1720 και 1724 έως 1737 ΑΚ κατισχύουν ως ειδικές των συναφών διατάξεων του Κώδικα Συμβολαιογράφων.

Δείτε περισσότερα εδώ.