Άρειος Πάγος 822/2022 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Μ. Σταθόπουλου

Διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

Η εταιρεία διαχείρισης των τιτλοποιημένων απαιτήσεων κατά τον Ν. 3156/2003 δεν διαθέτει βάσει του ως άνω νόμου εξαιρετική νομιμοποίηση ως μη δικαιούχος διάδικος. Συνεπώς, δεν δύναται να ασκεί ένδικα βοηθήματα στο όνομα της αποκτώσας τις τιτλοποιημένες απαιτήσεις εταιρείας, ούτε δύναται να νομιμοποιηθεί προς τούτο δυνάμει της μεταξύ τους σύμβασης διαχείρισης. Αντιθέτως, με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4354/2015 ιδρύεται στο πλαίσιο εφαρμογής του ως άνω νόμου κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση υπέρ των Ε.Δ.Α.Π.Δ. (Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις), οι οποίες για τον λόγο αυτό νομιμοποιούνται να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις αντί των Ε.Α.Α.Δ.Π. (Εταιρειών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις).

Δείτε περισσότερα εδώ.