Άρειος Πάγος 23/2022 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Γ. Τσουλούφα και Ιω. Μαλωλακή

Ηθελημένη αοριστία συμβατικά συμφωνηθείσας παροχής

Η κατά τα άρθρα 371-373 ΑΚ ηθελημένη «αοριστία της παροχής» μπορεί να αφορά στο περιεχόμενο της οφειλόμενης παροχής ή στον τρόπο, χρόνο και τόπο της εκπλήρωσης. Αοριστία της παροχής, εμπίπτουσα στα άρθρα 371 επ. ΑΚ, υφίσταται όταν η ατέλεια κατά τον προσδιορισμό της παροχής είναι εκούσια και δεν μπορεί να αρθεί διά της ερμηνείας. Η διαπλαστική απόφαση του δικαστηρίου με την οποία εξειδικεύεται η παροχή συμπληρώνει αναδρομικά τη σύμβαση. Μόνη η αντιδικία των συμβαλλομένων ως προς το περιεχόμενο και το ύψος ορισμένης αξίωσης δεν καθιστά αόριστη την οφειλόμενη παροχή.

Δείτε περισσότερα εδώ.