Άρειος Πάγος 1049/2020 (Πολ.)

Αλληλόχρεος λογαριασμός

Διαφορά της σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου από τη σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού. Συμφωνία που υπάγει την απλή σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου σε καθεστώς τήρησης αλληλόχρεου λογαριασμού είναι παράνομη και άρα άκυρη, αφού γίνεται με πρόδηλο σκοπό να πορισθεί η Τράπεζα ανεπίτρεπτα τα ωφελήματα που παρέχονται από το άρθρο 112 ΕισΝΑΚ και ιδίως τον ανά τρίμηνο ανατοκισμό. Ο νομικός χαρακτηρισμός της σχέσης των μερών γίνεται από το δικαστήριο ανεξάρτητα από τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα.

Δείτε περισσότερα εδώ.